Algemene voorwaarden consumenten

33.2 PBO brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Opdrachtgever/Deelnemer.

33.2 PBO brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Opdrachtgever/Deelnemer.

23.8 De Organisator verstrekt de Opdrachtgever voor de totstandkoming van de Overeenkomst informatie over de mogelijkheid om een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten. PBO kan een dergelijke verzekering verplichten mits de Opdrachtgever hier voor totstandkoming van de Overeenkomst Schriftelijk van op de hoogte is gesteld.

23.3 De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

20.3 De datum van ontvangst van de brief of email door PBO geldt als annuleringsdatum. Annuleringen buiten kantoortijden (Werkdagen 9u-17u) worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende Werkdag.

Algemene voorwaarden voor consumenten – PBO

Versie 1 oktober 2019

INLEIDING

Deze Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel die van toepassing is op alle Diensten van PBO en uit modules die aanvullend van toepassing zijn op specifieke Diensten van PBO.

De module Activiteiten, Aanvullende diensten en Arrangementen is van toepassing op alle Diensten niet zijnde Verhuur of Meerdaagse Pakketten.

De module Verhuur is van toepassing op de verhuur van materiaal.

De module Meerdaagse pakketten is van toepassing op iedere combinatie van Reisdiensten die een pakketreis in de zin van de wet vormt waarop titel 7a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is.

ALGEMEEN

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Diensten: alle Activiteiten, Verhuur, Aanvullende diensten, Arrangementen en Meerdaagse Pakketten.

Activiteit: iedere buitensportactiviteit of andere georganiseerde actieve bezigheid.

Begeleide activiteit: iedere Activiteit waarbij door PBO toezicht wordt gehouden tijdens de Activiteit.

Onbegeleide activiteit: iedere Activiteit waarbij geen toezicht wordt gehouden door PBO tijdens de Activiteit, maar die plaats vindt op het Terrein van PBO of waarvan de locatie of  route is bepaald door PBO.

Zelfstandige activiteit: iedere Activiteit die zelfstandig wordt ondernomen en die niet plaats vindt op het Terrein van PBO en waarvan de locatie en route niet zijn bepaald door PBO.

Verhuur: huur van materiaal ten behoeve van een Activiteit of Aanvullende dienst.

Aanvullende diensten: alle diensten van PBO niet zijnde Activiteiten of Verhuur.

Arrangement: iedere eendaagse of meerdaagse combinatie van Activiteiten, Verhuur of Aanvullende diensten, niet zijnde een Meerdaags pakket.

Meerdaags pakket: iedere combinatie van Reisdiensten die een pakketreis in de zin van de wet vormt waarop titel 7a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is.

Reisdienst: een reisdienst in de zin van de wet. (Zonder hieraan rechten te kunnen ontlenen betreffen dit samengevat: accommodatie, personenvervoer, auto/motorhuur en overige toeristische diensten.)

Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, al dan niet ten behoeve van andere Deelnemer(s), een Overeenkomst sluit met PBO tot levering van Diensten.

Deelnemer: iedere persoon die deelneemt aan of gebruik maakt van een Dienst en iedere persoon die bevoegd op het Terrein aanwezig is.

PBO: PBO Sport Events & Location SA

Vertegenwoordiger: de persoon die uit naam van PBO optreedt als begeleider van een Activiteit, waaronder instructeurs, trainers en spelleider, of reis(bege)leiders.

Hulppersonen: iedere niet-ondergeschikte die in opdracht van PBO werkzaamheden verricht, zoals door PBO ingeschakelde externe dienstverleners.

Overeenkomst: de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) tussen PBO en Opdrachtgever, op grond waarvan PBO aan Opdrachtgever en Deelnemer haar diensten aanbiedt.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Huisregels: Het geheel aan regels ter regeling van de orde en veiligheid op het Terrein, op het Kamp en tijdens de Activiteiten, Verhuur en Aanvullende diensten.

Terrein: het grondstuk in beheer van PBO.

Kamp: De kampeerplaats op het Terrein van PBO, inclusief de tenten en bijbehorende faciliteiten.

Schriftelijk: op schrift of via elektronische weg (waaronder per e-mail).

Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen werktijden (9u-17u Nederlandse tijd).

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

Toepasselijkheid
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten van PBO met consumenten en de daarmee samenhangende rechtsverhoudingen (waaronder die met Deelnemers). Deze Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel dat van toepassing is op alle Diensten van PBO en uit modules die aanvullend van toepassing zijn op specifieke Diensten van PBO.

Voorrang
2.2 Bij strijdigheid tussen bepalingen uit de specifieke modules en het algemene deel hebben de bepalingen uit de specifieke module voorrang.

Afwijking van de Voorwaarden
2.3 Van de bepalingen in deze Voorwaarden kan enkel Schriftelijk worden afgeweken.

Aanvaarding Voorwaarden
2.4 Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden door het aangaan van een Overeenkomst met PBO, door het feitelijk gebruik maken van een Dienst van PBO, door het betreden van het Terrein of door het (aan)betalen van de verschuldigde (reis)som. Deelnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden door het ondertekenen van een Deelnemersformulier, door het betreden van het Terrein of door het feitelijk gebruik maken van een Dienst van PBO.

2.5 PBO draagt er zorg voor dat deze Voorwaarden gemakkelijk toegankelijk zijn op de website van PBO, of op de locatie waar de dienst wordt verleend, of deze aan de Opdrachtgever worden toegezonden óf de Opdrachtgever op een andere door de wet voorgeschreven wijze kennis kan nemen. PBO draagt er zorg voor dat een digitaal exemplaar kan worden opgeslagen en geprint of een exemplaar ter plaatse kan worden meegenomen. PBO zal een exemplaar op verzoek toezenden.

Bekendmaking aan Deelnemers door Opdrachtgever
2.6 Opdrachtgever verplicht zich deze Voorwaarden tijdig – doch in ieder geval voordat de Deelnemer zich inschrijft –  aan de Deelnemer(s) bekend te maken. Opdrachtgever is aansprakelijk jegens PBO voor de gevolgen van het niet of niet tijdig bekend maken van de Voorwaarden.

ARTIKEL 3 – AANBOD EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Inhoud aanbod
3.1 De aangeboden Diensten omvatten enkel hetgeen in de offertes en publicaties van PBO uitdrukkelijk is omschreven. De inhoud van het aanbod wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de door of namens PBO verstrekte informatie. Informatie in publicaties van Hulppersonen zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van PBO.

Totstandkoming Overeenkomst
3.2 De Overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod van PBO. Deze aanvaarding kan zowel mondeling als Schriftelijk geschieden. Voor de Opdrachtgever geldt geen herroepingstermijn. Indien aanvaarding door de Opdrachtgever via elektronische weg (waaronder een online boekingsformulier) geschiedt, bevestigt PBO de ontvangst van de door de Opdrachtgever verstuurde aanvaarding.

Vrijblijvend aanbod
3.3 Alle offertes en aanbiedingen door PBO zijn vrijblijvend en kunnen na aanvaarding in alle gevallen tot 17.00 uur van de eerstvolgende Werkdag zonder opgaaf van redenen worden herroepen door PBO. Dit geldt ook indien de Opdrachtgever een automatische ontvangstbevestiging van de aanvaarding heeft ontvangen.

Kennelijke fouten
3.4 Kennelijke fouten binden PBO niet. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de Opdrachtgever navraag te doen.

Meerderjarige Opdrachtgever
3.5 De Opdrachtgever dient meerderjarig te zijn.

Boeken voor andere Deelnemers
3.6 De persoon die namens of ten behoeve van een of meer Deelnemers een Overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De Deelnemers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient de Deelnemer volledig te informeren over de afgenomen Diensten, verstrekte informatie en de van toepassing zijnde Voorwaarden, Huisregels en privacybeleid. De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk om toestemming voor verwerking van bijzondere persoonsgegevens van Deelnemers te verkrijgen. De Opdrachtgever vrijwaart PBO voor alle aanspraken en schades die volgen door het niet naleven van deze verplichtingen. Deze vrijwaring door de Opdrachtgever ontneemt de Deelnemer niet het recht om een klacht in te dienen tegen al wie hij (mee) aansprakelijk acht.

Minderjarige Deelnemers
3.7 Indien de Opdrachtgever reserveert of boekt voor minderjarige Deelnemers is de Opdrachtgever verantwoordelijk om de wettelijk vertegenwoordiger(s) van de minderjarige Deelnemer volledig te informeren over de afgenomen Diensten en de van toepassing zijnde Voorwaarden, Huisregels en privacybeleid. De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk om toestemming voor deelname te verkrijgen van de wettelijk vertegenwoordiger(s). De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk om toestemming voor verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens van Deelnemers van 15 jaar of jonger te verkrijgen van de wettelijk vertegenwoordiger(s). De Opdrachtgever vrijwaart PBO voor alle aanspraken en schades die volgen door het niet naleven van deze verplichtingen. Deze vrijwaring door de Opdrachtgever ontneemt de Deelnemer niet het recht om een klacht in te dienen tegen al wie hij (mee) aansprakelijk acht.

ARTIKEL 4 – VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER EN DEELNEMERS

Conditie en gezondheid
4.1 De Diensten kunnen aanzienlijke lichamelijke inspanning en concentratie vergen. De Deelnemers dienen daarom over voldoende conditie te beschikken en geen gezondheidsbeperkingen te hebben die een meer dan gering risico vormen voor de veiligheid van de Deelnemer of anderen. Bij twijfel dient de Deelnemer van te voren met zijn arts te bespreken of hij of zij veilig kan deelnemen. PBO kan een lijst met contra-indicaties publiceren. Indien een Deelnemer een indicatie heeft die als contra-indicatie is gepubliceerd, dient de deelname in ieder geval met een arts te worden besproken.

Capaciteit Deelnemers
4.2 Indien de Deelnemers dienen te beschikken over een minimale of maximale lengte, minimaal of maximaal gewicht of een bepaalde vaardigheid voor het gebruik van materialen, kan PBO het gebruik verbieden c.q. de Deelname aan de Activiteit of de Verhuur weigeren en/of beëindigen indien de Deelnemer naar het redelijke oordeel van PBO niet of niet voldoende hieraan voldoet.

Relevante informatie van de Deelnemer(s)
4.3 Voor of bij het sluiten van de Overeenkomst verstrekt de Opdrachtgever alle voor de uitvoering van de Overeenkomst relevante informatie van zichzelf en de door hem of haar aangemelde Deelnemers. In het bijzonder betreft dit informatie over de Deelnemers indien dit mogelijk van invloed is op de veiligheid van de Deelnemer of anderen. De Deelnemer is verplicht voor aanvang van de eerste Dienst en indien dit door een Vertegenwoordiger van PBO aan het begin van een Activiteit wordt gevraagd alle relevante persoonlijke omstandigheden van zichzelf te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de Dienst of Activiteit. Deze verplichting geldt met name voor medische en conditionele bijzonderheden die van invloed kunnen zijn op de veiligheid van de Deelnemer en die van anderen.

Veiligheid
4.4 Indien naar het redelijke oordeel van PBO Deelname niet verantwoord is dan kan PBO de Deelnemer uitsluiten van Deelname aan de Dienst of Activiteit. Indien informatie niet, onjuist of onvolledig wordt verstrekt, kan dit tot gevolg hebben dat de Deelnemer van deelname wordt uitgesloten door PBO.

Registratie
4.5 Indien dit verlangd wordt, dienen de Deelnemers zich voor aanvang van de eerste Dienst te registreren bij PBO en in voorkomend geval bij de Hulppersoon.

Gedrag en opvolging van aanwijzingen
4.6 De Deelnemer dient zich als een redelijk handelend Deelnemer te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen van PBO op te volgen.

Huisregels
4.7 De Deelnemers zijn verplicht zich te houden aan de Huisregels. PBO kan tussentijds en eenzijdig redelijke wijzigingen aanbrengen in de Huisregels.

Terreingebruik
4.8 De Deelnemer en iedere andere persoon die zich op het Terrein van PBO begeeft, dient de Huisregels en nadere waarschuwingen en instructies van PBO in acht te nemen. Het Terrein mag enkel overeenkomstig de normale bestemming worden gebruikt.

Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname
4.9 Bij niet naleving van aanwijzingen, instructies, Huisregels en in het geval een Deelnemer overlast veroorzaakt, zichzelf of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, heeft PBO het recht de Deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of toegang tot het Terrein te ontzeggen. Indien een waarschuwing gegeven de omstandigheden van het geval op zijn plaats is, zal eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing worden gegeven voordat wordt overgegaan tot uitsluiting van deelname of ontzegging van de toegang. De Opdrachtgever of Deelnemer heeft geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de Deelnemer. Aansprakelijkheid Opdrachtgever en Deelnemers

4.10 De Opdrachtgever en de Deelnemer zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gedrag van de Deelnemer, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan de Deelnemer moet worden toegerekend. De Opdrachtgever en Deelnemer vrijwaren PBO van aanspraken van betrokken Hulppersonen of derden voor schade die door de Deelnemer is veroorzaakt of aan de Deelnemer moet worden toegerekend.

Verzekeringsplicht
4.11 Opdrachtgever en Deelnemer dienen voor aanvang van de Dienst een adequate reis- of activiteitenverzekering af te slui­ten. Deelnemer kan via PBO een individuele reisverzekering of annuleringsverzekering afsluiten. PBO treedt in deze gevallen uitsluitend op als intermediair en garandeert uitdrukkelijk niet dat schade krachtens deze verzekering zal worden vergoed.

Controle tijdstip terugreis
4.12 Indien de terugreis is inbegrepen in het Arrangement of Meerdaags pakket dient de Opdrachtgever uiterlijk één dag voor de terugreis bij PBO het exacte tijdstip van vertrek na te gaan.

Artikel 5 – Materiaal

Materiaalgebruik
5.1 Opdrachtgever en Deelnemer dienen het ter beschikking gestelde materi­aal, het Terrein, de installaties op het Terrein, de touringcar, de accommodatie, het Kamp en alle andere eigendommen van PBO of derden enkel te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de Overeenkomst is bestemd. Opdrachtgever en Deelnemer mogen geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van PBO.

Controle bij ingebruikname
5.2 Opdrachtgever en Deelnemer dienen eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal, het betrekken van het verblijf, de kamer of de tent en bij het innemen van de zitplaats in de bus te melden bij de dienstverlener of PBO en vast te laten leggen. Bij niet-melding wordt het materiaal of object geacht in orde te zijn geweest bij aanvang.

Aanvullende bepalingen
5.3 Artikel 22 [‘Materialen’] uit de module Verhuur is van overeenkomstige toepassing op materialen die worden gebruikt in het kader van Activiteiten of Aanvullende diensten.

Artikel 6 – PRIJS

Prijs
6.1 De prijs in offertes en publicaties van PBO geldt per persoon en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Onvermijdbare kosten
6.2 De aangeboden prijzen zijn inclusief alle bekende onvermijdbare bijkomende kosten, tenzij de kosten niet in de prijs kunnen worden verwerkt. In dat geval worden deze kosten of de aard van de kosten duidelijk en nabij de prijs vermeld.

Leeftijd
6.3 Indien de prijs leeftijdsafhankelijk is, is de leeftijd op de dag van de Dienst en bij een Meerdaags Arrangement of een Meerdaags pakket de eerste dag van het Arrangement of pakket bepalend. 

Artikel 7- WIJZIGINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

Wijzigingen
7.1 Opdrachtgever kan PBO Schriftelijk verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. De datum van ontvangst van de brief of e-mail door PBO geldt als wijzigingsdatum. Onder wijziging vallen onder meer wijziging van programma, vervoerstijden, deelnemersgegevens, dieetwensen en gereserveerde materialen. Het staat PBO vrij de wijziging af te wijzen.

Wijzigingskosten
7.2 Bij wijziging is Opdrachtgever de kosten als gevolg van de wijziging verschuldigd en daarnaast de volgende wijzigingskosten:
a. bij een wijzigingsverzoek tot 21 dagen voor aanvang Arrangement: nihil;
b. bij een wijzigingsverzoek binnen 21 dagen voor aanvang of later: € 30,- per wijziging.

ARTIKEL 8 – UITBLIJVEN VAN BETALING

Betalingstermijn
8.1 Tenzij anders is aangegeven, dienen betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

Verzuim en rente
8.2 Indien de Opdrachtgever niet betaalt binnen de in de Overeenkomst of deze Voorwaarden genoemde of op de factuur vermelde termijn is de Opdrachtgever zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf dan de wettelijke rente verschuldigd.

Incassokosten
8.3 De Opdrachtgever is gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten indien deze vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien gehele dagen nadat de aanmaning is ontvangen onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de exacte incassokosten die wordt gevorderd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere, met een minimum van € 40.

Verdere gevolgen van uitblijven van betaling
8.4 Indien de Opdrachtgever in verzuim is kan PBO zijn verplichtingen opschorten tot de volledige betaling is ontvangen. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de Dienst is betaald, heeft PBO het recht de Opdrachtgever en Deelnemer uit te sluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. PBO kan bij uitblijven van betaling de Overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij de Opdrachtgever in rekening brengen. Het bepaalde in dit lid laat andere rechten van PBO onverlet.

ARTIKEL 9 – OVERMACHT

Overmacht
9.1 PBO is niet gehouden de Overeenkomst uit te voeren voor zover nakoming onmogelijk is of onevenredige inspanningen of kosten vergt als gevolg van onvoorziene en onvermijdbare omstandigheden, zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, stakingen, verkeersdrukte, gesperde straten, gesperde tunnels of bergpassen, gesloten (ski)gebieden/liften, gebiedsverbod, vaarverbod en (extreme)weersomstandigheden.

ARTIKEL 10 – WEERSINVLOEDEN EN PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN

Risico bij Opdrachtgever
10.1 Het risico van weersinvloeden en plaatselijke omstandigheden waaronder de gevolgen voor Activiteiten en andere Diensten ligt bij de Opdrachtgever.

Uitvoering afhankelijk van weer
10.2 De uitvoering van de Overeenkomst is afhankelijk van het weer en de plaatselijke omstandigheden. De Activiteit of de Dienst vindt in beginsel ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

Geen doorgang Dienst

10.3 Indien het weer of de plaatselijke omstandigheden of de gevolgen daarvan ervoor zorgen dat de Dienst, niet of niet veilig kan worden uitgevoerd, is PBO ontlast van de verplichting die Dienst uit te voeren. Indien de Dienst reeds is aangevangen zal PBO zorgdragen voor de terugkeer van de Deelnemers naar een veilige en geschikte locatie (doorgaans de geboekte groepsaccommodatie of het eigen Terrein van PBO). Onder niet-veilige omstandigheden wordt onder andere, maar niet uitsluitend verstaan: extreme temperaturen, te veel wind, gladheid, (kans op) onweer, te lage of te hoge waterstand, sterke stroming, ernstig beperkt zicht. Het oordeel dat een Dienst niet of niet-veilig kan worden uitgevoerd ligt geheel bij PBO, haar Hulppersoon en haar Vertegenwoordiger ter plaatse.

Alternatieve Dienst

10.4 Vindt een Dienst geen doorgang dan kan PBO voor zover redelijkerwijs mogelijk een alternatieve Dienst aanbieden. Het aangeboden alternatief kan slechts worden afgewezen indien het niet vergelijkbaar is. Indien de alternatieve Dienst duurder is dan de oorspronkelijke Dienst kan een meerprijs worden berekend door PBO.

Geen doorgang Arrangement
10.5 Indien het weer of de plaatselijke omstandigheden of de gevolgen daarvan ervoor zorgen dat het Arrangement geheel of voor een belangrijk deel, niet of niet veilig kan worden uitgevoerd, is PBO ontlast van de verplichting het Arrangement uit te voeren. Vindt een Arrangement geen doorgang dan kan PBO voor zover redelijkerwijs mogelijk een alternatief Arrangement aanbieden, maar PBO is hier niet toe gehouden. Een aangeboden alternatief kan slechts worden afgewezen indien het niet vergelijkbaar is. Indien het alternatieve Arrangement duurder is dan het oorspronkelijke Arrangement kan een meerprijs worden berekend door PBO.

ARTIKEL 11- EIGEN RISICO DEELNEMER EN AANSPRAKELIJKHEID PBO

Eigen Risico

11.1 Met de aangeboden Diensten, en in het bijzonder de buitensportactiviteiten, is een onvermijdbaar risico op schade en ongevallen verbonden. Ondanks zorgvuldig handelen van PBO en haar Hulppersonen kan het derhalve voorkomen dat er schade of letsel optreedt. Om de kans op letsel te verminderen moet de Deelnemer de veiligheidsinstructies opvolgen.

Verzekering

11.2 Om de kosten gemoeid met een ongeval of zaakschade te dekken, wordt een (reis)verzekering met dekking van de afgenomen Diensten dringend aangeraden. PBO heeft het recht de Opdrachtgever en Deelnemer te verplichten om een adequate (reis)verzekering af te sluiten en dit te controleren. PBO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zaakschade waar­ een adequate (reis)verzekering voor de afgenomen Diensten doorgaans dekking voor geeft.

Toerekening

11.3 PBO is niet aansprakelijk voor schade of een gebeurtenis die haar niet valt toe te rekenen, waaronder:

 1. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan Deelnemer of Opdrachtgever, zoals:

– het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument,

– een ontoereikende gezondheid of conditie,

– een ontoereikende persoonlijke uitrusting,

– on­juist handelen of niet-handelen van de Deelnemer,

– oververmoeidheid,

– overschatting van de eigen vermogens,

– onzorgvuldig of roekeloos gedrag,

– het negeren van instructies,

– het niet opvolgen van één of meerdere veiligheidsvoorschriften,

– het deelnemen onder invloed van alcohol, drugs, medicijnen of andere verdovende middelen,

– het zich bewust of onbewust (laten) indelen in een verkeerde categorie,

 1. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden;
 2. overmacht.

Schade van de Opdrachtgever of Deelnemers

11.4 Iedere aansprakelijkheid van PBO voor zaakschade en vermogensschade is beperkt tot driemaal de prijs per persoon van de Dienst, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van PBO. Aansprakelijkheidsbeperking tot verzekerd bedrag

11.5 Indien zich een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van PBO leidt, zal die aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag waarop de door PBO gesloten – in de branche gebruikelijke – aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van PBO.

 

ARTIKEL 12- KLACHTEN

Melding ter plaatse

12.1 Indien de Opdrachtgever of Deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval tijdens de Dienst te melden zodat een passende oplossing kan worden getroffen. De melding dient te geschieden bij de plaatselijk Vertegenwoordiger (coördinator) van PBO en indien de Dienst niet wordt uitgevoerd door PBO ook bij de dienstverlener.

Melding bij terugkomst

12.2 Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 1 maand na afloop van de Dienst of het Arrange­ment schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij PBO. Heeft de Dienst of het Arrangement geen doorgang gevonden dan dient de klacht binnen een maand na de oor­spronkelijke contractuele aanvangsdatum bij PBO ingediend te worden. PBO is gehouden binnen een maand na ontvangst van de klacht gemotiveerd te reageren.

Gevolgen niet of niet tijdig melden van de non-conformiteit of klacht

12.3 Het niet of niet tijdig melden van de klacht kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele prijsverlaging of schadevergoeding, tenzij de belangen van PBO door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

ARTIKEL 13 – OVERIGE BEPALINGEN

Rechten van derden

13.1 Vertegenwoordigers, Ondergeschikten, Hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden, alsmede hun personeel kunnen zich jegens de Opdrachtgever en Deelnemer beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

Verjaringstermijn

13.2 Verjaringstermijnen, waaronder termijnen betreffende de verjaring van aansprakelijkheid, bedragen één (1) jaar tenzij deze beperking niet is toegestaan. Voor Meerdaagse pakketten geldt een aparte regeling.

Vervaltermijn

13.3 Iedere aanspraak tot schadevergoeding vervalt na één (1) jaar, tenzij deze beperking niet is toegestaan of in een bepaald geval niet gerechtvaardigd is. Voor Meerdaagse pakketten geldt een aparte regeling.

Vervangende bepalingen

13.4 Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze Voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn geconverteerd naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke intentie benadert.

Toepasselijk recht

13.5 Uitsluitend Neder­lands recht is van toepassing, behoudens het volgende: Ondanks de rechtskeuze komt een consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien PBO de commerciële activiteiten richt op het land waar deze consument woonplaats heeft, tenzij de diensten niet geheel of gedeeltelijk in dat land worden verricht. Met andere woorden: tussen PBO en de in België woonachtige consument gelden ook de regels van dwingend Belgisch recht.

Bevoegde rechter

13.6 De rechter te Nederland is exclusief bevoegd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Voor in België woonachtige consumenten is tevens de rechter te België bevoegd.

ACTIVITEITEN, AANVULLENDE DIENSTEN EN ARRANGEMENTEN

TOEPASSINGSBEREIK
De module Activiteiten, Aanvullende diensten en Arrangementen is van toepassing op alle Diensten niet zijnde Verhuur of Meerdaagse Pakketten.

ARTIKEL 14 – BETALING

Betaling
14.1 Na het tot stand komen van de Overeenkomst dient direct doch uiterlijk binnen 14 dagen de volledige prijs te worden voldaan. In de Overeenkomst kan van dit lid worden afgeweken.

ARTIKEL 15 – INDEPLAATSSTELLING

Indeplaatsstelling
15.1 Indien een Deelnemer die verhinderd is om aan een Dienst deel te nemen kan de Deelnemer zich via de Opdrachtgever door een andere Deelnemer laten vervangen onder de volgende voorwaarden:
a. de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de Overeenkomst verbonden voorwaarden; en
b. de voorwaarden van de bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de indeplaatsstelling.

15.2 Opdrachtgever, Deelnemer en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover PBO voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de prijs, wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 16 – ANNULERING VAN DE DIENST DOOR DE OPDRACHTGEVER

Annuleringskosten

16.1 Opdrachtgever kan de Dienst voor aanvang schriftelijk annuleren waarbij de volgende annuleringskosten verschuldigd zijn aan PBO:
a. bij annulering tot 3 maanden voor aanvang: 25% van de prijs;
b. bij annulering tussen 3 maanden en 1 maand voor aanvang: 50% van de prijs;
c. bij annulering tussen 1 maand  en 8 dagen voor aanvang: 75% van de prijs;
d. bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang of later: 100% van de prijs.

In de Overeenkomst kan van dit lid worden afgeweken.

Aanvullende kosten
16.2 Tevens blijft Opdrachtgever bij annulering eventuele aanvullende kosten zoals poliskosten en premie voor de verzekering verschuldigd.

Annuleringsdatum
16.3 De datum van ontvangst van de brief of email door PBO geldt als annuleringsdatum. Annuleringen buiten kantoortijden (Werkdagen 9u-17u) worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende Werkdag.

ARTIKEL 17 – WIJZIGINGEN EN ANNULERING DOOR PBO

Prijswijziging

17.1 PBO heeft het recht om voor aanvang van de Dienst de prijs te verhogen in verband met prijsstijgingen van de diensten van Hulppersonen, verschuldigde belastingen, wisselkoersen of anderszins kosten die niet bekend waren ten tijde van het aanbod.

Wijziging door PBO

17.2 PBO is gerechtigd op grond van gewichtige redenen de Dienst te wijzigen. Deze wijzigingen deelt PBO Opdrachtgever onverwijld en met redenen omkleed mee. PBO zal zich in dat geval inspannen Opdrachtgever een Dienst van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden, zo mogelijk in dezelfde periode. Een aangeboden alternatief kan slechts worden afgewezen indien het niet vergelijkbaar is.

Annulering door PBO

17.3 PBO kan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleren op grond van gewichtige redenen. PBO deelt de Opdrachtgever de annulering en de reden daarvoor onverwijld mee. Bij annulering door PBO voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst, heeft Opdrachtgever enkel recht op restitutie van de reeds be­taalde prijs. Indien de oorzaak van de annulering aan Opdrachtgever en/of Deelnemer kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Opdrachtgever en blijft de prijs verschuldigd.

Minimale aantallen

17.4 PBO kan de Overeenkomst annuleren omdat de in het aanbod aangegeven minimale aantallen voor de Dienst niet zijn behaald. De Opdrachtgever en/of Deelnemer heeft enkel recht op restitutie van de reeds betaalde prijs..

VERHUUR

TOEPASSINGSBEREIK MODULE
Deze module is van toepassing op alle door PBO aangeboden of met PBO overeengekomen Diensten waarbij materiaal wordt gehuurd.

ARTIKEL 18 – RESERVERINGEN

18.1 PBO zal binnen 3 Werkdagen na ontvangst van de reservering, de reservering bevestigen of afwijzen. Bevestigde reserveringen kunnen door PBO worden geannuleerd indien de aanbetaling niet tijdig is ontvangen. De aanbetaling blijft in dat geval verschuldigd.

ARTIKEL 19 – BETALING

Aanbetaling
19. Na het tot stand komen van de Overeenkomst dient direct doch uiterlijk binnen 14 dagen de volledige prijs te worden voldaan. In de Overeenkomst kan van dit lid worden afgeweken.Borg

19.2 PBO kan een borgstelling van zowel de Opdrachtgever als de Deelnemer eisen. PBO zal dit kenbaar maken voorafgaand aan of bij het sluiten van de overeenkomst. PBO kan hetgeen de Opdrachtgever of Deelnemer verschuldigd is aan PBO met de borg verrekenen. Indien de borg bestaat uit een geldsom zal de borg of het restant daarvan een week na het eindigen van de huurperiode worden teruggestort op de bankrekening van de Opdrachtgever of Deelnemer. PBO kan een waarborgsom ook direct na afloop van de huurperiode in contanten teruggeven of terug storten.

Artikel 20 – ANNULERING VAN DE DIENST DOOR DE OPDRACHTGEVER

Annuleringskosten

20.1 Opdrachtgever kan de Dienst voor aanvang schriftelijk annuleren waarbij de volgende annuleringskosten verschuldigd zijn aan PBO:
a. bij annulering tot 3 maanden voor aanvang: 25% van de prijs;
b. bij annulering tussen 3 maanden en 1 maand voor aanvang: 50% van de prijs;
c. bij annulering tussen 1 maand  en 8 dagen voor aanvang: 75% van de prijs;
d. bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang of later: 100% van de prijs.

In de overeenkomst kan van dit lid worden afgeweken.

Aanvullende kosten

20.2 Tevens blijft Opdrachtgever bij annulering eventuele aanvullende kosten zoals poliskosten en premie voor de verzekering verschuldigd.

Annuleringsdatum

20.3 De datum van ontvangst van de brief of email door PBO geldt als annuleringsdatum. Annuleringen buiten kantoortijden (Werkdagen 9u-17u) worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende Werkdag.

ARTIKEL 21 – WIJZIGINGEN EN ANNULERING DOOR PBO

Prijswijziging

21.1 PBO heeft het recht om voor aanvang van de Dienst de prijs te verhogen in verband met prijsstijgingen van de diensten van Hulppersonen, of anderszins kosten die niet bekend waren ten tijde van het aanbod.

Annulering door PBO

21.2 PBO kan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleren op grond van gewichtige redenen. PBO deelt de Opdrachtgever de annulering en de reden daarvoor onverwijld mee. Indien het gehuurde niet beschikbaar blijkt, kunnen niet volledig betaalde reserveringen door PBO tot 2 weken voor aanvang van de huurperiode worden geannuleerd. Bij annulering door PBO voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst, heeft Opdrachtgever enkel recht op restitutie van de reeds be­taalde huursom. De reeds betaalde huursom wordt in dat geval binnen 14 dagen geretourneerd. Indien de oorzaak van de annulering aan Opdrachtgever en/of Deelnemer kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Opdrachtgever.

Minimale aantallen

21.3 PBO kan de Overeenkomst annuleren omdat de in het aanbod aangegeven minimale aantallen voor de Dienst niet zijn behaald. De Opdrachtgever en/of Deelnemer heeft enkel recht op restitutie van de huursom.

Capaciteit Deelnemers

21.4 Indien de Deelnemers dienen te beschikken over een minimale of maximale lengte, minimaal of maximaal gewicht of een bepaalde vaardigheid voor het gebruik van materialen, kan PBO het gebruik verbieden c.q. de verhuur weigeren en/of beëindigen indien de Deelnemer naar het redelijke oordeel van PBO niet of niet voldoende hieraan voldoet.

Begeleiding minderjarigen

21.5 Minderjarigen dienen vanuit de Opdrachtgever te allen tijde te worden begeleid door een meerderjarig persoon.

ARTIKEL 22 – MATERIAAL

Terbeschikkingstelling

22.1 PBO stelt het gehuurde ter beschikking aan de Opdrachtgever en/of Deelnemer op de overeengekomen tijd en plaats na ontvangst van de volledige betaling.

Controle bij ingebruikname

22.2 Opdrachtgever en Deelnemer dienen eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden bij PBO. Bij niet-melding wordt het materiaal of object geacht in orde te zijn geweest bij aanvang.

Omgang met materiaal

22.3 De Opdrachtgever en Deelnemer zijn verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal. Het gehuurde materiaal dient met zorg te worden gebruikt en enkel overeenkomstig de normale bestemming. Opdrachtgever en Deelnemer mogen geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van PBO.

GEBREKEN TIJDENS DE HUURPERIODE

22.4 Indien het materiaal gebreken vertoont waardoor de Dienst niet, niet veilig of niet naar behoren kan worden voortgezet, dient onmiddellijk contact te worden opgenomen met PBO via het verkregen contactnummer. PBO zal zich inspannen het gebrek zo spoedig mogelijk te repareren of het gehuurde te vervangen. Indien reparatie of vervanging niet mogelijk is, zal PBO de huursom naar rato van het niet verkregen huurgenot terugbetalen. Nieuwe beschadigingen of gebreken deelt Deelnemer en/of Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk bij het inleveren aan PBO mee. Opdrachtgever en Deelnemer zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schade, tenzij de Opdrachtgever of Deelnemer aantoont dat de schade hen niet valt toe te rekenen.

Reparaties

22.5 Voor reparaties door externe partijen is vooraf toestemming van PBO vereist.

Inleveren gehuurd materiaal

22.6 Opdrachtgever en Deelnemer zullen het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de Overeenkomst op de vooraf afgespro­ken plaats en tijd overdragen aan een Vertegenwoordiger van PBO in dezelfde staat als waarin de Opdrachtgever dan wel de Deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. Indien huurmateriaal wordt achtergelaten zonder het aan een Vertegenwoordiger te overhandigen blijft de verantwoordelijkheid voor het materiaal bij de Opdrachtgever en Deelnemer. PBO is gerechtigd kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materia­len, reparaties, vervanging, aangiften van vermissing e.d. aan Opdrachtgever en/of Deelnemer in rekening te brengen.

Schade

22.7 Veroorzaakte schade dient direct te worden gemeld bij PBO. Opdrachtgever en Deelnemer zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schade aan het huurmateriaal of schade veroorzaakt door of met het huurmateriaal. Bij verlies, diefstal of ernstige beschadiging is onder meer de nieuwprijs van vervangend materiaal en de gederfde huurinkomsten verschuldigd. Bij lichte beschadiging zijn onder meer de reparatiekosten verschuldigd. PBO kan een lijst met standaardvergoedingen hanteren.

Overschrijding huurperiode

22.8 Indien de Opdrachtgever of Deelnemer het gehuurde inlevert na afloop van de afgesproken huurperiode geldt dat PBO gerechtigd is de reguliere vergoeding voor de aanvullende aangevangen huurperiode in rekening te brengen én een toeslag van 50% van de huursom met een minimum van EUR 25,- per Deelnemer in rekening te brengen. Indien PBO door de overschrijding eveneens andere klanten een alternatief programma dient aan te bieden of huurinkomsten misloopt wordt deze schade aanvullend in rekening gebracht.

MEERDAAGSE PAKKETTEN

TOEPASSINGSBEREIK MODULE

Deze module is van toepassing op alle door PBO aangeboden of met PBO overeengekomen Meerdaagse pakketten. Een Meerdaags pakket is iedere combinatie van Reisdiensten die een pakketreis in de zin van de wet vormt waarop titel 7a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is. Waar in deze module wordt gesproken van Opdrachtgever heeft de reiziger in de zin van de wet overeenkomstige rechten en plichten voor zover de Ondernemer jegens deze reiziger als organisator wordt aangemerkt.

ARTIKEL 23 – INFORMATIE

Bijzondere wensen

23.1 Indien de Opdrachtgever bepaalde wensen voor of bij het aangaan van de Overeenkomst kenbaar maakt, kunnen er slechts rechten aan worden ontleend voor zover deze wensen als bijzondere wens zijn geaccepteerd via een schriftelijke toezegging van PBO dat de wens zal worden ingewilligd. De enkele vermelding als wens of voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende.

Bijzondere vereisten

23.2 Indien de Opdrachtgever uiterlijk bij het aangaan van de Overeenkomst vereisten in verband met de medische gesteldheid of vanwege andere zwaarwegende belangen aan PBO als ‘vereiste’ kenbaar maakt, geldt dit als een opschortende voorwaarde voor de totstandkoming van de Overeenkomst. PBO dient het ‘vereiste’ binnen een redelijke termijn af te wijzen of deze te bevestigen en zorg te dragen dat hieraan wordt voldaan. Een termijn van 7 dagen wordt in ieder geval als redelijk gezien. Wijst PBO het vereiste af dan komt er geen Overeenkomst tot stand. Bevestigt PBO het ‘vereiste’ dan komt de Overeenkomst tot stand. Indien er aan de vereisten meerkosten zijn verbonden en deze zijn bekend, doet PBO de Opdrachtgever een nieuw aanbod.

Duur van het Meerdaagse pakket

23.3 De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

Informatie door de Organisator na boeking

23.4 Bij het sluiten van de Overeenkomst of onverwijld daarna, verstrekt PBO de Opdrachtgever de Overeenkomst met inbegrip van de geaccepteerde bijzondere wensen van de Deelnemers en op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied.

Informatie door de Organisator voor aanvang van het pakket

23.5 Tijdig voor aanvang van het pakket en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden ontvangt de Opdrachtgever uitgebreide informatie over het geboekte pakket waaronder informatie over de geplande vertrektijden, de uiterste tijd om in te checken, de geplande tussenstops en de geplande aankomsttijd.

Reisdocumenten

23.6 De Deelnemer dient gedurende het gehele pakket te beschikken over de voor het pakket noodzakelijke reisdocumenten, zoals een ID-kaart, paspoort, visa, etc. Gelet op het grote belang hiervan, dient de Opdrachtgever en/of Deelnemer de door PBO verstrekte algemene informatie hierover, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren. De Opdrachtgever dient vóór de boeking van het pakket te verifiëren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen in verband met de mogelijk lange doorlooptijd van een aanvraag van reisdocumenten en in het bijzonder een eventueel benodigd visum. Indien de Deelnemer het pakket niet of niet geheel kan meemaken wegens het ontbreken van geldige, volledige en juiste reisdocumenten, komen de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de Deelnemer.

Reisbescheiden

23.7 De reisbescheiden (vervoertickets, vouchers, etc.) worden tijdig en uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de Opdrachtgever toegezonden tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Indien de Opdrachtgever de reisbescheiden niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen dient deze PBO onverwijld op de hoogte te stellen. Definitieve vertrektijden en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden.

Informatie over verzekering

23.8 De Organisator verstrekt de Opdrachtgever voor de totstandkoming van de Overeenkomst informatie over de mogelijkheid om een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten. PBO kan een dergelijke verzekering verplichten mits de Opdrachtgever hier voor totstandkoming van de Overeenkomst Schriftelijk van op de hoogte is gesteld.

Informatie en reisbescheiden

23.9 Bij een Meerdaags pakket in het buitenland dient de Deelnemer in bezit te zijn van alle documenten die in het land van bestemming of doorreislanden verplicht zijn, zoals een geldige identiteitskaart, paspoort, eventuele visa, bewijzen van inenting, etc.. Opdrachtgever en de Deelnemer zijn zelf verantwoordelijk voor controle van de door PBO hierover verschafte informatie. PBO is niet aansprakelijk indien de Deelnemer niet aan (delen van) het Meerdaags pakket kan deelnemen wegens het gemis van een benodigd document. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van Opdrachtgever/Deelnemer.

VOOR DE REIS

ARTIKEL 24 – BETALING

Aanbetaling

24.1 Na het tot stand komen van de Overeenkomst dient direct doch uiterlijk binnen 14 dagen de volledige prijs te worden voldaan. In de Overeenkomst kan van dit lid worden afgeweken.

ARTIKEL 25 – INDEPLAATSSTELLING

Voorwaarden en kennisgeving

25.1 De Opdrachtgever/Deelnemer kan het Meerdaags pakket overdragen aan een andere persoon die voldoet aan alle aan de deelname verbonden voorwaarden. De Opdrachtgever verzoekt PBO uiterlijk 7 dagen voor aanvang, althans met in achtneming van een redelijke termijn waarbinnen de nodige handelingen kunnen worden verricht, om de persoon in de plaats te stellen. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden van de betrokken dienstverleners dit toelaten.

Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten

25.2 De Opdrachtgever en degene die het Meerdaags pakket overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten.

ARTIKEL 26 – ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER/DEELNEMER

Annulering

26.1 De Opdrachtgever/Deelnemer kan de Overeenkomst te allen tijde voor aanvang annuleren. Annulering dient Schriftelijk te geschieden.

Annuleringskosten

26.2 Bij annulering zijn de volgende bedragen verschuldigd aan PBO:

 1. bij annulering tot 3 maanden voor aanvang: 25% van de prijs;
  b. bij annulering tussen 3 maanden en 1 maand voor aanvang: 50% van de prijs;
  c. bij annulering tussen 1 maand en 8 dagen voor aanvang: 75% van de prijs;
  d. bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang of later: 100% van de prijs.

In de Overeenkomst kan van dit lid worden afgeweken.

Aanvullende kosten

26.3 Tevens blijft Opdrachtgever bij annulering eventuele aanvullende kosten zoals poliskosten en premie voor de verzekering verschuldigd.

Annuleringsdatum

26.4 De datum van ontvangst van de brief of email door PBO geldt als annuleringsdatum. Annuleringen buiten kantoortijden (Werkdagen 9u-17u) worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende Werkdag.

ARTIKEL 27 – PRIJSWIJZIGING

Prijswijziging

27.1 PBO kan zich in de Overeenkomst het recht voorbehouden om met betrekking tot reeds aangegane Overeenkomsten tot 20 dagen vóór de dag van vertrek de prijs te verhogen of wijzigen als gevolg van prijswijzigingen in kosten van brandstof of andere energiebronnen, belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van het Meerdaags pakket betrokken derden en/of wisselkoersen. De prijsherzieningsmethode dient voor de boeking kenbaar te zijn en is onderdeel van de Overeenkomst.

Beëindiging door Opdrachtgever/Deelnemer

27.2 Indien de verhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt heeft de Opdrachtgever/Deelnemer het recht de Overeenkomst te beëindigen. PBO stelt een redelijke termijn waarbinnen de Opdrachtgever/Deelnemer Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Overeenkomst beëindigt. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de prijsverhoging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging . Wordt de Overeenkomst beëindigd, is er recht op onverwijlde terugbetaling van de betaalde bedragen.

Prijsverlaging

27.3 Indien het recht op prijsverhoging of prijswijziging is bedongen, heeft de Opdrachtgever/Deelnemer in voorkomend geval het recht te verzoeken om prijsverlaging overeenkomstig de prijsherzieningsmethode. Op het bedrag wat de Opdrachtgever/Deelnemer op basis van de eventuele prijsverlaging toekomt, wordt een bedrag van 30 euro aan administratiekosten ingehouden.

 

ARTIKEL 28 – WIJZIGING DOOR PBO (VOOR AANVANG)

Wijzigingen

28.1 PBO heeft het recht voor aanvang van het Meerdaags pakket de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen voor zover het niet-ingrijpende wijzigingen betreft. De Opdrachtgever/Deelnemer wordt hier Schriftelijk en op duidelijke wijze van op de hoogte gesteld.

Ingrijpende wijzigingen

28.2 Indien noodzakelijk kan PBO de voornaamste kenmerken van de Overeenkomst voor aanvang van het Meerdaagse pakket ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatief Meerdaags pakket die indien redelijkerwijs mogelijk van minimaal gelijke kwaliteit is. De Opdrachtgever/Deelnemer kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.

Wijziging in een overeengekomen bijzondere wens

28.3 Indien PBO niet of niet met een redelijke inspanning kan voldoen aan een overeengekomen bijzondere wens van de Opdrachtgever/Deelnemer dan kan PBO het Meerdaags pakket op dit onderdeel wijzigen. De Opdrachtgever/Deelnemer kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.

Termijn

28.4 Bij ingrijpende wijzigingen stelt PBO de Opdrachtgever/Deelnemer een redelijke termijn waarbinnen de Opdrachtgever/Deelnemer aan PBO Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Overeenkomst beëindigt. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

Prijsverlaging

28.5 Indien de wijziging tot gevolg heeft dat de kwaliteit of kosten van het Meerdaags pakket verminderen, heeft de Opdrachtgever/Deelnemer recht op passende prijsverlaging.

Kennisgeving

28.6 Bij ingrijpende wijzigingen stelt PBO de Opdrachtgever/Deelnemer onverwijld op de hoogte van:

– de wijzigingen,

– de redelijke termijn waarbinnen de Opdrachtgever/Deelnemer PBO Schriftelijk in kennis dient te stellen van zijn besluit of de Opdrachtgever/Deelnemer de Overeenkomst beëindigt,

– het gevolg dat indien de Opdrachtgever/Deelnemer niet tijdig antwoordt de wijziging geldt als aanvaard en het recht op beëindiging vervalt.

– indien aangeboden, de inhoud van een alternatief Meerdaags pakket of de hoogte van de passende prijsverlaging.

Terugbetaling betaalde reissom

28.7 Indien de Opdrachtgever/Deelnemer op grond van dit artikel de Overeenkomst beëindigt, wordt de reeds voldane reissom onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen aan de Opdrachtgever/Deelnemer terugbetaald.

Schadevergoeding bij afwijzing van de wijziging

Indien het Meerdaags pakket wordt beëindigd en de oorzaak van de wijziging aan PBO dient te worden toegerekend, biedt PBO de Opdrachtgever/Deelnemer een passende schadevergoeding. Indien het Meerdaags pakket wordt beëindigd en de oorzaak van de wijziging aan de Opdrachtgever/Deelnemer dient te worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de Opdrachtgever/Deelnemer. Indien het Meerdaags pakket wordt beëindigd en de oorzaak van de wijziging kan noch aan de Opdrachtgever/Deelnemer noch aan PBO worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

ARTIKEL 29 – ANNULERING DOOR PBO

Annulering

29.1 PBO kan de Overeenkomst vóór aanvang van het Meerdaags pakket annuleren en de Opdrachtgever/Deelnemer alle voor het Meerdaags pakket betaalde bedragen terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn:
a) ingeval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de Overeenkomst vermelde minimumaantal en de Opdrachtgever/Deelnemer van de opzegging in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

– 20 dagen voor aanvang van het Meerdaags pakket bij een Meerdaags pakket van 6 dagen of meer.

– 7 dagen voor aanvang van het Meerdaags pakket bij een Meerdaags pakket van 2 tot 6 dagen.

– 48 uur voor aanvang van het Meerdaags pakket bij een Meerdaags pakket van minder dan 2 dagen.

 1. b) ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Terugbetaling betaalde reissom

29.2 In de bovenstaande gevallen betaalt PBO reeds ontvangen bedragen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen terug. Niet vergoed worden kosten die door de Opdrachtgever/Deelnemer zijn gemaakt voor diensten die buiten de Overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij het Meerdaags pakket inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d..

Beëindiging door toedoen van de Opdrachtgever/Deelnemer

29.3 Ingeval de Deelnemer niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien door of namens de Opdrachtgever/Deelnemer onjuiste of onvolledige informatie over ervaring, vaardigheden, lichamelijke of geestelijke gesteldheid of andere relevante onderwerpen wordt opgegeven, heeft PBO het recht de Overeenkomst te beëindigen. Dit laat hetgeen is bepaald in het algemene deel van deze Voorwaarden en andere rechten van PBO onverlet.

UITVOERING VAN HET MEERDAAGS PAKKET

ARTIKEL 30 – VERANTWOORDELIJKHEID

Goede uitvoering van het Meerdaags pakket

30.1 PBO is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Reisdiensten waarop de Overeenkomst betrekking heeft, ongeacht of deze Reisdiensten door PBO zelf of door een andere dienstverlener worden uitgevoerd.

Wijzigingen in reisschema en reistijden

30.2 PBO zal de Opdrachtgever informeren over wijzigingen in het reisschema of de reistijden. Indien PBO niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de Opdrachtgever enkel worden geïnformeerd op het bij PBO bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer.

Controle tijdstip terugreis

30.3 De Opdrachtgever/Deelnemer dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren.

 

ARTIKEL 31 – CONFORMITEIT & NON-CONFORMITEIT

Conformiteit

31.1 PBO dient de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de Opdrachtgever/Deelnemer op grond van de publicaties, de Overeenkomst en de omstandigheden op de bestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.

Klachtplicht Opdrachtgever/Deelnemer

31.2 De Opdrachtgever/Deelnemer stelt de Reisdienstverlener en PBO overeenkomstig artikel 12 [‘klachten’] onverwijld in kennis van een non-conformiteit die de Opdrachtgever/Deelnemer heeft geconstateerd tijdens de uitvoering van een in de Overeenkomst opgenomen Dienst.

Oplossing door PBO

31.3 PBO draagt er zorg voor dat de gemelde non-conformiteit wordt verholpen. De non-conformiteit behoeft niet te worden verholpen indien dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de betreffende Diensten.

Oplossing door de Opdrachtgever/Deelnemer

31.4 Indien de non-conformiteit niet wordt verholpen binnen een door de Opdrachtgever/Deelnemer gestelde redelijke termijn heeft de Opdrachtgever/Deelnemer de mogelijkheid de non-conformiteit zelf te verhelpen en om terugbetaling van de uitgaven te verzoeken.

Alternatieve reis

31.5 Indien een aanzienlijk deel van de Reisdiensten niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zal PBO een geschikt alternatief aanbieden, zonder bijkomende kosten voor de Opdrachtgever/Deelnemer. De Opdrachtgever/Deelnemer heeft recht op prijsverlaging indien het alternatief van lagere kwaliteit is. De Opdrachtgever/Deelnemer kan het aangeboden alternatief slechts afwijzen indien het niet vergelijkbaar is of de prijsverlaging ontoereikend is.

Beëindiging door de Opdrachtgever/Deelnemer bij aanzienlijke gevolgen

31.6 Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van het Meerdaags pakket en PBO deze niet binnen een door de Opdrachtgever/Deelnemer gestelde redelijke termijn heeft verholpen, kan de Opdrachtgever/Deelnemer de Overeenkomst zonder betaling van annuleringskosten opzeggen. Indien de Overeenkomst mede het vervoer omvat dan voorziet PBO bij beëindiging door de Opdrachtgever/Deelnemer ook in onverwijlde repatriëring van de Opdrachtgever/Deelnemer met gelijkwaardig vervoer zonder bijkomende kosten.

Prijsverlaging en schadevergoeding

31.7 In geval van beëindiging op grond van het vorige lid of in het geval de Overeenkomst niet wordt beëindigd en geen alternatieven zijn overeengekomen, heeft de Opdrachtgever/Deelnemer recht op passende prijsverlaging en passende schadevergoeding.

Voorwaarden prijsverlaging

31.8 Indien de Opdrachtgever/Deelnemer recht heeft op een passende prijsverlaging geldt dit enkel voor de periode waarin sprake was van non-conformiteit. De Opdrachtgever/Deelnemer heeft in geen geval recht op prijsverlaging voor zover de non-conformiteit is toe te rekenen aan de Opdrachtgever/Deelnemer.

ARTIKEL 32– AANSPRAKELIJKHEID, UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID, OVERMACHT EN SCHADEVERGOEDING

Schadevergoeding

32.1 Schadevergoeding omvat zowel geleden schade als een vergoeding voor gederfd reisgenot.

Toerekening & overmacht

32.2 De Opdrachtgever/Deelnemer heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade die de Opdrachtgever/Deelnemer oploopt als gevolg van non-conformiteit, voor zover de non-conformiteit is te wijten aan:

 1. de Opdrachtgever/Deelnemer;
 2. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen;
  c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Aansprakelijkheidsuitsluiting

32.3 Iedere aansprakelijkheid van PBO voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade bestaat uit persoonlijk letsel van de Opdrachtgever/Deelnemer of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van PBO.

Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening

32.4 Indien PBO aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Opdrachtgever/Deelnemer, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele Reisdiensten.

Verzekerde schade

Verjaring

32.6 Iedere aanspraak van de Opdrachtgever/Deelnemer op vergoeding van schade verjaart twee jaar nadat het Meerdaags pakket heeft plaats gevonden of indien het Meerdaags pakket geen doorgang vond twee jaar na de overeengekomen datum van aanvang.

Geen accumulatie van vergoedingen

32.7 Indien vanwege dezelfde gebeurtenis compensatie of schadevergoeding verschuldigd is uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen, zoals de verordening betreffende rechten van luchtreizigers bij instapweigering, annulering of langdurige vertraging, accumuleert deze compensatie of schadevergoeding niet met de schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze Overeenkomst. De compensatie of schadevergoeding wordt in mindering gebracht op de door PBO verschuldigde schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze Overeenkomst. Voor het bovenstaande maakt het niet uit of de compensatie of schadevergoeding uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen door PBO of een door haar ingeschakelde dienstverlener is verschuldigd.

ARTIKEL 33 – HULP EN BIJSTAND

Verplichte bijstand

33.1 PBO verleent de Deelnemer onverwijld hulp en bijstand indien de Deelnemer in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en de Deelnemer te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve arrangementen.

Kosten

33.2 PBO brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Opdrachtgever/Deelnemer.