Algemene voorwaarden voor zakelijke klanten – PBO

Versie 5 juni 2018

INLEIDING

Deze Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel die van toepassing is op alle Diensten van PBO en uit modules die aanvullend van toepassing zijn op specifieke Diensten van PBO.

De module Activiteiten, Aanvullende diensten en Arrangementen is van toepassing op alle Diensten niet zijnde Verhuur of Meerdaagse Pakketten.

De module Verhuur is van toepassing op de verhuur van materiaal.

De module Meerdaagse pakketten is van toepassing op iedere combinatie van Reisdiensten die een pakketreis in de zin van de wet vormt waarop titel 7a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is.

ALGEMEEN

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Diensten: alle Activiteiten, Verhuur, Aanvullende diensten, Arrangementen en Meerdaagse Pakketten.

Activiteit: iedere buitensportactiviteit of andere georganiseerde actieve bezigheid.

Begeleide activiteit: iedere Activiteit waarbij door PBO toezicht wordt gehouden tijdens de Activiteit.

Onbegeleide activiteit: iedere Activiteit waarbij geen toezicht wordt gehouden door PBO tijdens de Activiteit, maar die plaats vindt op het Terrein van PBO of waarvan de locatie of route is bepaald door PBO.

Zelfstandige activiteit: iedere Activiteit die zelfstandig wordt ondernomen en die niet plaats vindt op het Terrein van PBO en waarvan de locatie en route niet zijn bepaald door PBO.

Verhuur: huur van materiaal ten behoeve van een Activiteit of Aanvullende dienst.

Aanvullende diensten: alle diensten van PBO niet zijnde Activiteiten of Verhuur.

Arrangement: iedere eendaagse of meerdaagse combinatie van Activiteiten, Verhuur of Aanvullende diensten, niet zijnde een Meerdaags pakket.

Meerdaags pakket: iedere combinatie van Reisdiensten die een pakketreis in de zin van de wet vormt waarop titel 7a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is.

Reisdienst: een reisdienst in de zin van de wet. (Zonder hieraan rechten te kunnen ontlenen betreffen dit samengevat”: accommodatie, personenvervoer, auto/motorhuur en overige toeristische diensten.)

Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, al dan niet ten behoeve van andere Deelnemer(s), een Overeenkomst sluit met PBO tot levering van Diensten.

Deelnemer: iedere persoon die deelneemt aan of gebruik maakt van een Dienst en iedere persoon die bevoegd op het Terrein aanwezig is.

PBO: PBO Sport Events & Location SA

Vertegenwoordiger: de persoon die uit naam van PBO optreedt als begeleider van een Activiteit, waaronder instructeurs, trainers en spelleider, of reis(bege)leiders.

Hulppersonen: iedere niet-ondergeschikte die in opdracht van PBO werkzaamheden verricht, zoals door PBO ingeschakelde externe dienstverleners.

Overeenkomst: de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) tussen PBO en Opdrachtgever, op grond waarvan PBO aan Opdrachtgever en Deelnemer haar diensten aanbiedt.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Huisregels: Het geheel aan regels ter regeling van de orde en veiligheid op het Terrein, op het Kamp en tijdens de Activiteiten, Verhuur en Aanvullende diensten.

Terrein: het grondstuk in beheer van PBO.

Kamp: De kampeerplaats op het Terrein van PBO, inclusief de tenten en bijbehorende faciliteiten.

Schriftelijk: op schrift of via elektronische weg (waaronder per e-mail).

Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen werktijden (9u-17u Nederlandse tijd).

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

Toepasselijkheid
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten van PBO aan zakelijke klanten en de daarmee samenhangende rechtsverhoudingen (waaronder die met Deelnemers). Deze Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel dat van toepassing is op alle Diensten van PBO en uit modules die aanvullend van toepassing zijn op specifieke Diensten van PBO.

Voorrang
2.2 Bij strijdigheid tussen bepalingen uit de specifieke modules en het algemene deel hebben de bepalingen uit de specifieke module voorrang.

Afwijking van de Voorwaarden en Inkoopvoorwaarden
2.3 Tenzij in deze voorwaarden is opgenomen dat afwijking bij overeenkomst is toegestaan, is afwijking in de overeenkomst enkel mogelijk met Schriftelijke instemming van de directie van PBO.

Aanvaarding Voorwaarden
2.4 Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden door het aangaan van een Overeenkomst met PBO, door het feitelijk gebruik maken van een Dienst van PBO, door het betreden van het Terrein of door het (aan)betalen van de verschuldigde (reis)som. Deelnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden door het ondertekenen van een Deelnemersformulier, door het betreden van het Terrein of door het feitelijk gebruik maken van een Dienst van PBO.

Kennisname van de Voorwaarden

2.5 PBO draagt er zorg voor dat deze Voorwaarden gemakkelijk toegankelijk zijn op de website van PBO, of op de locatie waar de dienst wordt verleend, of deze aan de Opdrachtgever worden toegezonden óf de Opdrachtgever op een andere door de wet voorgeschreven wijze kennis kan nemen. PBO draagt er zorg voor dat een digitaal exemplaar kan worden opgeslagen en geprint of een exemplaar ter plaatse kan worden meegenomen. PBO zal een exemplaar op verzoek toezenden.

Bekendmaking aan Deelnemers door Opdrachtgever

2.6 Opdrachtgever verplicht zich deze Voorwaarden tijdig – doch in ieder geval voordat de Deelnemer zich inschrijft – aan de Deelnemer(s) bekend te maken. Opdrachtgever is aansprakelijk jegens PBO voor de gevolgen van het niet of niet tijdig bekend maken van de Voorwaarden.

2.7 Door de Opdrachtgever gehanteerde inkoopvoorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 3 – AANBOD EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Inhoud aanbod
3.1 De aangeboden Diensten omvatten enkel hetgeen in de offertes en publicaties van PBO uitdrukkelijk is omschreven. De inhoud van het aanbod wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de door of namens PBO verstrekte informatie. Informatie in publicaties van Hulppersonen zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van PBO.

Totstandkoming Overeenkomst
3.2 De Overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod van PBO. Voor de Opdrachtgever geldt geen herroepingstermijn. Indien aanvaarding door de Opdrachtgever via elektronische weg (waaronder een online boekingsformulier) geschiedt, bevestigt PBO de ontvangst van de door de Opdrachtgever verstuurde aanvaarding.

Vrijblijvend aanbod
3.3 Alle offertes en aanbiedingen door PBO zijn vrijblijvend en kunnen na aanvaarding in alle gevallen tot 17.00 uur van de eerstvolgende Werkdag zonder opgaaf van redenen worden herroepen door PBO. Dit geldt ook indien de Opdrachtgever een automatische ontvangstbevestiging van de aanvaarding heeft ontvangen. Indien in het aanbod een termijn voor de aanvaarding is genoemd, kan PBO het aanbod ook voordat die termijn is verstreken intrekken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Kennelijke fouten
3.4 Kennelijke fouten binden PBO niet. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de Opdrachtgever navraag te doen.

Meerderjarige Opdrachtgever
3.5 De Opdrachtgever dient meerderjarig te zijn.

Hoofdelijke aansprakelijkheid
3.6 De (rechts)persoon die namens of ten behoeve van een of meer Deelnemers een Overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De Deelnemers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient de Deelnemer volledig te informeren over de afgenomen Diensten, verstrekte informatie en de van toepassing zijnde Voorwaarden, Huisregels en privacybeleid. De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk om toestemming voor verwerking van bijzondere persoonsgegevens van Deelnemers te verkrijgen. De Opdrachtgever vrijwaart PBO voor alle aanspraken en schades die volgen door het niet naleven van deze verplichtingen.

Minderjarige Deelnemers
3.7 Indien de Opdrachtgever reserveert of boekt voor minderjarige Deelnemers is de Opdrachtgever verantwoordelijk om de wettelijk vertegenwoordiger(s) van de minderjarige Deelnemer volledig te informeren over de afgenomen Diensten en de van toepassing zijnde Voorwaarden, Huisregels en privacybeleid. De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk om toestemming voor deelname te verkrijgen van de wettelijk vertegenwoordiger(s). De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk om toestemming voor verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens van Deelnemers van 15 jaar of jonger te verkrijgen van de wettelijk vertegenwoordiger(s). De Opdrachtgever vrijwaart PBO voor alle aanspraken en schades die volgen door het niet naleven van deze verplichtingen.

ARTIKEL 4 – VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER EN DEELNEMERS

Conditie en gezondheid
4.1 De Diensten kunnen aanzienlijke lichamelijke inspanning en concentratie vergen. De Deelnemers dienen daarom over voldoende conditie te beschikken en geen gezondheidsbeperkingen te hebben die een meer dan gering risico vormen voor de veiligheid van de Deelnemer of anderen. Bij twijfel dient de Deelnemer van te voren met zijn arts te bespreken of hij of zij veilig kan deelnemen. PBO kan een lijst met contra-indicaties publiceren. Indien een Deelnemer een indicatie heeft die als contra-indicatie is gepubliceerd, dient de deelname in ieder geval met een arts te worden besproken.

Capaciteit Deelnemers
4.2 Indien de Deelnemers dienen te beschikken over een minimale of maximale lengte, minimaal of maximaal gewicht of een bepaalde vaardigheid voor het gebruik van materialen, kan PBO het gebruik verbieden c.q. de Deelname aan de Activiteit of de Verhuur weigeren en/of beëindigen indien de Deelnemer naar het redelijke oordeel van PBO niet of niet voldoende hieraan voldoet.

Relevante informatie van de Deelnemer(s)
4.3 Voor of bij het sluiten van de Overeenkomst verstrekt de Opdrachtgever alle voor de uitvoering van de Overeenkomst relevante informatie van zichzelf en de door hem of haar aangemelde Deelnemers. In het bijzonder betreft dit informatie over de Deelnemers indien dit mogelijk van invloed is op de veiligheid van de Deelnemer of anderen. De Deelnemer is verplicht voor aanvang van de eerste Dienst en indien dit door een Vertegenwoordiger van PBO aan het begin van een Activiteit wordt gevraagd alle relevante persoonlijke omstandigheden van zichzelf te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de Dienst of Activiteit. Deze verplichting geldt met name voor medische en conditionele bijzonderheden die van invloed kunnen zijn op de veiligheid van de Deelnemer en die van anderen.

Veiligheid
4.4 Indien naar het redelijke oordeel van PBO deelname niet verantwoord is dan kan PBO de Deelnemer uitsluiten van deelname aan de Dienst of Activiteit. Indien informatie niet, onjuist of onvolledig wordt verstrekt, kan dit tot gevolg hebben dat de Deelnemer van deelname wordt uitgesloten door PBO.

Registratie
4.5 Indien dit verlangd wordt, dienen de Deelnemers zich voor aanvang van de eerste Dienst te registreren bij PBO en in voorkomend geval bij de Hulppersoon.

Gedrag en opvolging van aanwijzingen
4.6 De Deelnemer dient zich als een redelijk handelend Deelnemer te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen van PBO op te volgen.

Huisregels
4.7 De Deelnemers zijn verplicht zich te houden aan de Huisregels. PBO kan tussentijds en eenzijdig redelijke wijzigingen aanbrengen in de Huisregels.

Terreingebruik
4.8 De Deelnemer en iedere andere persoon die zich op het Terrein van PBO begeeft, dient de Huisregels en nadere waarschuwingen en instructies van PBO in acht te nemen. Het Terrein mag enkel overeenkomstig de normale bestemming worden gebruikt.

Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname
4.9 Bij niet naleving van aanwijzingen, instructies, Huisregels en in het geval een Deelnemer overlast veroorzaakt, zichzelf of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, heeft PBO het recht de Deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of toegang tot het Terrein te ontzeggen. Indien een waarschuwing gegeven de omstandigheden van het geval op zijn plaats is, zal eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing worden gegeven voordat wordt overgegaan tot uitsluiting van deelname of ontzegging van de toegang. De Opdrachtgever of Deelnemer heeft geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de Deelnemer.

Aansprakelijkheid Opdrachtgever en Deelnemers
4.10 De Opdrachtgever en de Deelnemer zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gedrag van de Deelnemer, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan de Deelnemer moet worden toegerekend. De Opdrachtgever en Deelnemer vrijwaren PBO van aanspraken van betrokken Hulppersonen of derden voor schade die door de Deelnemer is veroorzaakt of aan de Deelnemer moet worden toegerekend.

Verzekeringsplicht
4.11 Opdrachtgever en Deelnemer dienen voor aanvang van de Dienst een adequate (groeps)reisverzekering-,activiteitenverzekering en/of evenementenverzekering af te slui­ten die de afgenomen Diensten dekt. De Deelnemer kan via PBO een individuele reisverzekering of annuleringsverzekering afsluiten. PBO treedt in deze gevallen uitsluitend op als intermediair en garandeert uitdrukkelijk niet dat schade krachtens deze verzekering zal worden vergoed.

Controle tijdstip terugreis
4.12 Indien de terugreis is inbegrepen in het Arrangement of Meerdaags pakket dient de Opdrachtgever uiterlijk één dag voor de terugreis bij PBO het exacte tijdstip van vertrek na te gaan.

ARTIKEL 5 – MATERIAAL

Materiaalgebruik
5.1 Opdrachtgever en Deelnemer dienen het ter beschikking gestelde materi­aal, het Terrein, de installaties op het Terrein, de touringcar, de accommodatie, het Kamp en alle andere eigendommen van PBO of derden enkel te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de Overeenkomst is bestemd. Opdrachtgever en Deelnemer mogen geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van PBO.

Controle bij ingebruikname
5.2 Opdrachtgever en Deelnemer dienen eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal, het betrekken van het verblijf, de kamer of de tent en bij het innemen van de zitplaats in de bus te melden bij de dienstverlener of PBO en vast te laten leggen. Bij niet-melding wordt het materiaal of object geacht in orde te zijn geweest bij aanvang.

Aanvullende bepalingen

5.3 Artikel 22 ‘Materialen’ uit de module Verhuur is van overeenkomstige toepassing op materialen die worden gebruikt in het kader van Activiteiten of Aanvullende diensten.

Artikel 6 – PRIJS

Prijs
6.1 De prijs in offertes en publicaties van PBO geldt per persoon is exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Leeftijd
6.2 Indien de prijs leeftijdsafhankelijk is, is de leeftijd op de dag van de Dienst en bij een Meerdaags Arrangement of een Meerdaags pakket de eerste dag van het Arrangement of pakket bepalend.

Artikel 7 – WIJZIGINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

Wijzigingen
7.1 Opdrachtgever kan PBO Schriftelijk verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. De datum van ontvangst van de brief of e-mail door PBO geldt als wijzigingsdatum. Onder wijziging vallen onder meer wijziging van programma, vervoerstijden, deelnemersgegevens, dieetwensen en gereserveerde materialen. Het staat PBO vrij de wijziging af te wijzen.

Wijzigingskosten
7.2 Bij wijziging is Opdrachtgever de kosten als gevolg van de wijziging verschuldigd en daarnaast de volgende wijzigingskosten:
a. bij een wijzigingsverzoek tot 21 dagen voor aanvang Arrangement: nihil;
b. bij een wijzigingsverzoek binnen 21 dagen voor aanvang of later: € 30,- per wijziging.

ARTIKEL 8 – UITBLIJVEN VAN BETALING

Betalingstermijn
8.1 Tenzij anders is aangegeven, dienen betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

Verzuim en rente
8.2 Indien de Opdrachtgever niet betaalt binnen de in de Overeenkomst of deze Voorwaarden genoemde of op de factuur vermelde termijn is de Opdrachtgever zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf dan de wettelijke handelsrente verschuldigd.

Incassokosten
8.3 De Opdrachtgever is gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten indien deze vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van tenminste zeven dagen. Als aanmaning wordt eveneens gezien de brief of e-mail waarin wordt aangegeven dat het gefactureerde bedrag nog niet is ontvangen en om betaling binnen een termijn van tenminste zeven dagen wordt verzocht. In de aanmaning dient te worden aangezegd dat er buitengerechtelijke kosten of incassokosten worden verbeurd bij niet-tijdige betaling (althans woorden van deze strekking). De hoogte van de incassokosten behoeven niet te worden vermeld in de aanmaning. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het gevorderde.

Verdere gevolgen van uitblijven van betaling
8.4 Indien de Opdrachtgever in verzuim is kan PBO zijn verplichtingen opschorten tot de volledige betaling is ontvangen. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de Dienst is betaald, heeft PBO het recht de Opdrachtgever en Deelnemer uit te sluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. PBO kan bij uitblijven van betaling de Overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij de Opdrachtgever in rekening brengen. Het bepaalde in dit lid laat andere rechten van PBO onverlet.

ARTIKEL 9 – OVERMACHT

9.1 PBO is niet gehouden de Overeenkomst uit te voeren voor zover nakoming onmogelijk is of onevenredige inspanningen of kosten vergt als gevolg van onvoorziene en onvermijdbare omstandigheden, zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, stakingen, verkeersdrukte, gesperde straten, gesperde tunnels of bergpassen, gesloten (ski)gebieden/liften, gebiedsverbod, vaarverbod en (extreme)weersomstandigheden.

ARTIKEL 10 – WEERSINVLOEDEN EN PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN

Risico bij Opdrachtgever
10.1 Het risico van weersinvloeden en plaatselijke omstandigheden waaronder de gevolgen voor Activiteiten en andere Diensten ligt bij de Opdrachtgever.

Uitvoering afhankelijk van weer
10.2 De uitvoering van de Overeenkomst is afhankelijk van het weer en de plaatselijke omstandigheden. De Activiteit of de Dienst vindt in beginsel ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

Geen doorgang Dienst
10.3 Indien het weer of de plaatselijke omstandigheden of de gevolgen daarvan ervoor zorgen dat de Dienst, niet of niet veilig kan worden uitgevoerd, is PBO ontlast van de verplichting die Dienst uit te voeren. Indien de Dienst reeds is aangevangen zal PBO zorgdragen voor de terugkeer van de Deelnemers naar een veilige en geschikte locatie (doorgaans de geboekte groepsaccommodatie of het eigen Terrein van PBO). Onder niet-veilige omstandigheden wordt onder andere, maar niet uitsluitend verstaan: extreme temperaturen, te veel wind, gladheid, (kans op) onweer, te lage of te hoge waterstand, sterke stroming, ernstig beperkt zicht. Het oordeel dat een Dienst niet of niet-veilig kan worden uitgevoerd ligt geheel bij PBO, haar Hulppersoon en haar Vertegenwoordiger ter plaatse.

Alternatieve Dienst
10.4 Vindt een Dienst geen doorgang dan kan PBO voor zover redelijkerwijs mogelijk een alternatieve Dienst aanbieden. Het aangeboden alternatief kan slechts worden afgewezen indien het niet vergelijkbaar is. Indien de alternatieve Dienst duurder is dan de oorspronkelijke Dienst kan een meerprijs worden berekend door PBO.

Geen doorgang Arrangement
10.5 Indien het weer of de plaatselijke omstandigheden of de gevolgen daarvan ervoor zorgen dat het Arrangement geheel of voor een belangrijk deel, niet of niet veilig kan worden uitgevoerd, is PBO ontlast van de verplichting het Arrangement uit te voeren. Vindt een Arrangement geen doorgang dan kan PBO voor zover redelijkerwijs mogelijk een alternatief Arrangement aanbieden, maar PBO is hier niet toe gehouden. Een aangeboden alternatief kan slechts worden afgewezen indien het niet vergelijkbaar is. Indien het alternatieve Arrangement duurder is dan het oorspronkelijke Arrangement kan een meerprijs worden berekend door PBO.

ARTIKEL 11 – EIGEN RISICO DEELNEMER EN AANSPRAKELIJKHEID PBO

Eigen Risico
11.1 Met de aangeboden Diensten, en in het bijzonder de buitensportactiviteiten, is een onvermijdbaar risico op schade en ongevallen verbonden. Ondanks zorgvuldig handelen van PBO en haar Hulppersonen kan het derhalve voorkomen dat er schade of letsel optreedt. Een eigen risico voor de Deelnemer is daarom onlosmakelijk verbonden met de deelname.

Verzekering
11.2 Om de kosten gemoeid met een ongeval te dekken, wordt een (reis)verzekering met dekking van de afgenomen Diensten dringend aangeraden. PBO heeft het recht de Opdrachtgever en Deelnemer te verplichten om een adequate (reis)verzekering af te sluiten en dit te controleren. PBO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waar­ een adequate (reis)verzekering voor de afgenomen Diensten doorgaans dekking voor geeft.

Toerekening
11.3 PBO is niet aansprakelijk voor schade of een gebeurtenis die haar niet valt toe te rekenen, waaronder:

a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan Deelnemer of Opdrachtgever, zoals:

– het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument,

– een ontoereikende gezondheid of conditie,

– een ontoereikende persoonlijke uitrusting,

– on­juist handelen of niet-handelen van de Deelnemer,

– oververmoeidheid,

– overschatting van de eigen vermogens,

– onzorgvuldig of roekeloos gedrag,

– het negeren van instructies,

– het niet opvolgen van één of meerdere veiligheidsvoorschriften,

– het deelnemen onder invloed van alcohol, drugs, medicijnen of andere verdovende middelen,

– het zich bewust of onbewust (laten) indelen in een verkeerde categorie,

b. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden;

c. overmacht.

Aansprakelijkheidsbeperking schade van Deelnemers
11.4 Iedere aansprakelijkheid van PBO voor schade is beperkt tot driemaal de prijs per persoon van de Dienst, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Deelnemer of de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van PBO.

Aansprakelijkheidsbeperking schade van Opdrachtgever
11.5 Iedere aansprakelijkheid van PBO voor schade van de Opdrachtgever is beperkt tot vergoeding van directe schade en tot eenmaal de prijs van de afgenomen Dienst, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van PBO.

Aansprakelijkheidsbeperking tot verzekerd bedrag
11.6 Indien zich bij de uitvoering van een Dienst een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van PBO leidt, zal die aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag waarop de door PBO gesloten – in de branche gebruikelijke – aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van PBO.

Aansprakelijkheid voor Hulppersonen
11.7 Voor zover de aansprakelijkheid is gebaseerd op het handelen of nalaten van een Hulppersoon, is de aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop de in de branche van de Hulppersoon gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

ARTIKEL 12 – KLACHTEN

Melding ter plaatse
12.1 Indien de Opdrachtgever of Deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval tijdens de Dienst te melden zodat een passende oplossing kan worden getroffen. De melding dient te geschieden bij de plaatselijk Vertegenwoordiger (coördinator) van PBO en indien de Dienst niet wordt uitgevoerd door PBO ook bij de dienstverlener.

Melding bij terugkomst
12.2 Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 1 maand na afloop van de Dienst of het Arrange­ment schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij PBO. Heeft de Dienst of het Arrangement geen doorgang gevonden dan dient de klacht binnen een maand na de oor­spronkelijke contractuele aanvangsdatum bij PBO ingediend te worden. PBO is gehouden binnen een maand na ontvangst van de klacht gemotiveerd te reageren.

Gevolgen niet of niet tijdig melden van de non-conformiteit of klacht
12.3 Het niet of niet tijdig melden van de klacht kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele prijsverlaging of schadevergoeding, tenzij de belangen van PBO door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

ARTIKEL 13 – OVERIGE BEPALINGEN

Rechten van derden
13.1 Vertegenwoordigers, Ondergeschikten, Hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden, alsmede hun personeel kunnen zich jegens de Opdrachtgever en Deelnemer beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

Verjaringstermijn
13.2 Verjaringstermijnen, waaronder termijnen betreffende de verjaring van aansprakelijkheid, bedragen één (1) jaar tenzij deze beperking niet is toegestaan. Voor Meerdaagse pakketten geldt een aparte regeling.

Vervaltermijn
13.3 Iedere aanspraak tot schadevergoeding vervalt na één (1) jaar, tenzij deze beperking niet is toegestaan of in een bepaald geval niet gerechtvaardigd is. Voor Meerdaagse pakketten geldt een aparte regeling.

Vervangende bepalingen
13.4 Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze Voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn geconverteerd naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke intentie benadert.

Toepasselijk recht
13.5 Uitsluitend Neder­lands recht is van toepassing. Ondanks deze rechtskeuze komt een consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien PBO de commerciële activiteiten richt op het land waar deze consument woonplaats heeft, tenzij de diensten niet geheel of gedeeltelijk in dat land worden verricht.

Bevoegde rechter
13.6 De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

PBO Outdoor Centre Hampteau & Location SA

Rue de La Roche 2a
6990 Hampteau
België

BE 0462.452.151 RP Marche 19998

Verzekering: PBO SA BA aansprakelijkheidsverzekering attest BCAZ.00193.429
Deelnemer moet zelf zorgen voor een reisverzekering met risicodekking en de onderlinge aansprakelijkheid.

Betaling

Nadat PBO SA uw ondertekende boekingsbevestiging heeft ontvangen, wordt aan u een factuur voor het aantal deelnemers toegestuurd. Het totale bedrag dient binnen 2 weken na de factuurdatum of uiterlijk 10 weken voor aanvang van de activiteit te zijn overgemaakt.

Annulering
Tot 10 weken voor aanvang van de activiteit bent u 5% van het totaal bedrag aan PBO SA verschuldigd.
Tot 4 weken voor aanvang van de activiteit bent u 25% van het totaal bedrag aan PBO SA verschuldigd.
Tot 2 weken voor aanvang van de activiteit bent u 50% van het totaal bedrag aan PBO SA verschuldigd.

Bij annulering na 2 weken voor aanvang kan niet meer tot restitutie overgegaan worden en bent u het totale bedrag verschuldigd. Annulering dient altijd per aangetekende brief te geschieden.
Indien u een annuleringsverzekering afsluit tegen 5% van de totale reissom, verzekert u zich tegen de kosten van annuleren om geldige redenen, veroorzaakt door onzekere gebeurtenissen (Voorwaarden volgens de Europese Verzekeringen statuten ).

Schade
Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voorzover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever betaald worden.
Alle deelnemers moeten zich er terdege van bewust zijn dat deelname aan de activiteiten van PBO Sport Events & Location SA grote lichamelijke inspanning kan vergen. Alle deelnemers moeten lichamelijk en geestelijk gezond zijn en in staat zijn om de lichamelijke en geestelijke inspanningen van de activiteiten van PBO Sport Events & Location SA aan te kunnen.

Artikel 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenissen:
1.1 Wij of ons: De gebruikers van deze voorwaarden handelend onder de naam PBO Sport Events & Location SA.
1.2 Opdrachtgever: degene die de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam wij een evenement organiseren.
1.3 Leverancier: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die goederen, diensten, of andere op geld waardeerbare prestaties aan ons levert.
1.4 De directie: zij die als (mede) firmant van ons staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Marche en Famenne.
1.5 Participant: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die mede de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam wij een evenement organiseren.
1.6 Wederpartij: zowel opdrachtgever, participant als leverancier.

Artikel 2: WERKINGSSFEER

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op onze aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten, tenzij tussen ons en de wederpartij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Wij zijn slechts aan orders, overeenkomsten of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop gebonden, nadat wij de bevestiging daarvan schriftelijk hebben geaccepteerd.

Artikel 3: OFFERTES

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al onze offertes vrijblijvend.
​3.2 Orders met een herhalend karakter binden ons slechts voor het door ons schriftelijk vastgestelde tijdsbestek.
3.3 Bij het uitblijven van opdrachten na de gevraagde offerte kunnen de calculatiekosten slechts in rekening worden gebracht, indien dit is overeengekomen. Dit geldt ook voor offertes uitgebracht aan ons door leveranciers.

Artikel 4: VOLMACHTEN

4.1 Enkel en alleen de directie – hetzij persoonlijk, hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van onze medewerkers – is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen, die afwijken van deze Algemene Voorwaarden.
4.2 Degene, die namens de participant of opdrachtgever optreedt, wordt verondersteld daartoe door de participant of opdrachtgever gemachtigd te zijn.

Artikel 5: WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT

5.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, door of namens de opdrachtgever of de participant aangebracht – hetzij schriftelijk hetzij op andere wijze – die leiden tot door ons niet in de offerte opgenomen kosten, worden de opdrachtgever in rekening gebracht.
5.2 Indien de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog wijzigingen verlangt in de uitvoering, dan moeten deze tijdelijk en schriftelijk aan ons ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon gegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging steeds voor rekening van de opdrachtgever.
5.3 Onverminderd het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, gelden wijzigingen, zoals bedoeld in de bepalingen van lid 1 en 2 van dit artikel, slechts indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 6: BETALING

6.1 De door ons vermelde prijzen zijn steeds inclusief TVA, tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt.
6.2 De opdrachtgever is verplicht de overeengekomen prijs te voldoen binnen 2 weken na de factuurdatum, tenzij een andere termijn werd overeengekomen.
6.3 Indien zulks in de overeenkomst is bepaald, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever een voorschot op de overeengekomen prijs te vragen. Het voorschot zal overeenkomen met tenminste 50% van de overeengekomen totaalprijs. Het voorschot moet binnen 14 dagen na de factuurdatum zijn voldaan. Indien de opdrachtgever nalaat het voorschot tijdig te betalen, zij wij gerechtigd de overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, te annuleren. De door ons gemaakte kosten zullen alsdan aan, de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
6.4 Vanaf de datum dat de betaling door de opdrachtgever plaats had moeten vinden tot die der voldoening is de opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele telt.
6.5 Alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 15% van de hoofdsom (met een minimum van € 75,–).

Artikel 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 Indien en voor zover wij zaken leveren aan de opdrachtgever, gaat de eigendom van de geleverde zaken over op de opdrachtgever op de dag, waarop de opdrachtgever de verschuldigde prijs, rente, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde zaken, en het daar eventueel aan verbonden en door ons georganiseerde evenement, zal hebben voldaan. Bij niet betaling zijn wij gerechtigd de zaken bij de opdrachtgever of bij derden, indien de zaken bij derden zijn opgeslagen, terug te halen en zijn opdrachtgever dan wel de derden verplicht ons hiertoe daadwerkelijk in de gelegenheid te stellen. De kosten van deze retournering komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8: RETENTIERECHT

8.1 Met betrekking tot zaken van opdrachtgever, die wij onder ons hebben, zijn wij gerechtigd die goederen onder ons te houden tot het tijdstip waarop alle kosten die wij hebben gemaakt ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

Artikel 9: FORCE MAJEURE

9.1 Indien de voortgang in de uitvoering van de orders en/of overeenkomst, ten gevolge van een niet aan de schuld van de opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming in de nakoming, en te voorzien valt dat de uitvoering voor een periode van meer dan 14 dagen zal worden belemmerd, dan zijn wij gerechtigd om de order en/of de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en zonder enige gerechtelijke tussenkomst te beëindigen. In dit geval is de opdrachtgever gehouden ons de verschuldigde prijs in verhouding tot het door ons verrichte werk uit te betalen.
9.2 In geval van een niet aan onze schuld toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de order en/of overeenkomst, zullen wij de opdrachtgever daarvan met bekwame spoedmededeling doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de opdrachtgever 14 dagen de tijd om de order en/of overeenkomst te annuleren. Indien de opdrachtgever besluit tot annulering, zal hij verplicht zijn het reeds door ons uitgevoerde gedeelte van de order en/of overeenkomst af te nemen tegen betaling van de prijs, die zich verhoudt tot de omvang van de order en/of overeenkomst.
9.3 Onder een niet aan de schuld van één der partijen toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de order en/of overeenkomst wordt onder meer verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere productiestoringen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet-levering van materialen en halffabrikaten door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de order en/of overeenkomst voorzienbare en onvoorzienbare omstandigheden, die uitvoering van de order en/of overeenkomst verstoren en voorts de omstandigheden, die van een zodanige invloed zijn op de inhoud van de order en/of overeenkomst dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de order en/of overeenkomst niet kan eisen.
9.4 Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van PBO leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door PBO gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat PBO onder haar aansprakelijkheidsverzekering draagt.
9.5 In alle gevallen waarin PBO toch aansprakelijk kan worden gehouden, is PBO slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie en maximaal tot een bedrag van drie maal de (reis)som. De aansprakelijkheid van PBO voor derving van reisgenot is beperkt tot ten hoogste eenmaal het bedrag van de reissom.

Artikel 10: KLACHTEN

10.1 Reclamaties met betrekking tot door ons georganiseerde evenementen dienen binnen 24 uur na afloop van het evenement schriftelijk bij ons te worden ingediend.
10.2 Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door ons ingediende factuur tijdig te betalen.

Artikel 11: AUTEURSRECHT, INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT

11.1 Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van door ons bedachte of tot stand gebrachte evenementen en dergelijke zullen ons toebehoren.
11.2 Indien de opdrachtgever een evenement door ons laat bedenken of ontwerpen en vervolgens geen order plaatst op een dergelijk idee of ontwerp, zullen de hieraan verbonden kosten na 30 dagen in rekening gebracht worden, zonder dat daardoor de rechten op het idee op opdrachtgever zullen overgaan. In de aan de opdrachtgever in rekening gebrachte kosten van het bedenken of ontwerpen zijn auteursrechten niet inbegrepen.