Op zoek naar het avontuur
in de Belgische Ardennen!

PBO Outdoor Centre Hampteau & Location SA

Rue de La Roche 2a
6990 Hampteau
België

BE 0462.452.151    RP  Marche  19998

Verzekering: PBO SA  BA aansprakelijkheidsverzekering attest BCAZ.00193.429
Deelnemer moet zelf zorgen voor een reisverzekering met risicodekking en de onderlinge aansprakelijkheid.

Betaling

Nadat PBO SA uw ondertekende boekingsbevestiging heeft ontvangen, wordt aan u een factuur voor het aantal deelnemers toegestuurd. Het totale bedrag dient binnen 2 weken na de factuurdatum of uiterlijk 10 weken voor aanvang van de activiteit te zijn overgemaakt.

Annulering
Tot 10 weken voor aanvang van de activiteit bent u 5% van het totaal bedrag aan PBO SA verschuldigd.
Tot 4 weken voor aanvang van de activiteit bent u 25% van het totaal bedrag aan PBO SA verschuldigd.
Tot 2 weken voor aanvang van de activiteit bent u 50% van het totaal bedrag aan PBO SA verschuldigd.

Bij annulering na 2 weken voor aanvang kan niet meer tot restitutie overgegaan worden en bent u het totale bedrag verschuldigd. Annulering dient altijd per aangetekende brief te geschieden.
Indien u een annuleringsverzekering afsluit tegen 5% van de totale reissom, verzekert u zich tegen de kosten van annuleren om geldige redenen, veroorzaakt door onzekere gebeurtenissen (Voorwaarden volgens de Europese Verzekeringen statuten ).

Schade
Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voorzover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever betaald worden.
Alle deelnemers moeten zich er terdege van bewust zijn dat deelname aan de activiteiten van PBO Sport Events & Location SA grote lichamelijke inspanning kan vergen. Alle deelnemers moeten lichamelijk en geestelijk gezond zijn en in staat zijn om de lichamelijke en geestelijke inspanningen van de activiteiten van PBO Sport Events & Location SA aan te kunnen.

Artikel 1: DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenissen:
1.1 Wij of ons: De gebruikers van deze voorwaarden handelend onder de naam PBO Sport Events & Location SA.
1.2 Opdrachtgever: degene die de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam wij een evenement organiseren.
1.3 Leverancier: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die goederen, diensten, of andere op geld waardeerbare prestaties aan ons levert.
1.4 De directie: zij die als (mede) firmant van ons staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Marche en Famenne.
1.5 Participant: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die mede de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam wij een evenement organiseren.
1.6 Wederpartij: zowel opdrachtgever, participant als leverancier.

Artikel 2: WERKINGSSFEER
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op onze aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten, tenzij tussen ons en de wederpartij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Wij zijn slechts aan orders, overeenkomsten of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop gebonden, nadat wij de bevestiging daarvan schriftelijk hebben geaccepteerd.

Artikel 3: OFFERTES
3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al onze offertes vrijblijvend.
​3.2 Orders met een herhalend karakter binden ons slechts voor het door ons schriftelijk vastgestelde tijdsbestek.
3.3 Bij het uitblijven van opdrachten na de gevraagde offerte kunnen de calculatiekosten slechts in rekening worden gebracht, indien dit is overeengekomen. Dit geldt ook voor offertes uitgebracht aan ons door leveranciers.

Artikel 4: VOLMACHTEN
4.1 Enkel en alleen de directie – hetzij persoonlijk, hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van onze medewerkers – is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen, die afwijken van deze Algemene Voorwaarden.
4.2 Degene, die namens de participant of opdrachtgever optreedt, wordt verondersteld daartoe door de participant of opdrachtgever gemachtigd te zijn.

Artikel 5: WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT
5.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, door of namens de opdrachtgever of de participant aangebracht - hetzij schriftelijk hetzij op andere wijze – die leiden tot door ons niet in de offerte opgenomen kosten, worden de opdrachtgever in rekening gebracht.
5.2 Indien de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog wijzigingen verlangt in de uitvoering, dan moeten deze tijdelijk en schriftelijk aan ons ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon gegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging steeds voor rekening van de opdrachtgever.
5.3 Onverminderd het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, gelden wijzigingen, zoals bedoeld in de bepalingen van lid 1 en 2  van dit artikel, slechts indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 6: BETALING
6.1 De door ons vermelde prijzen zijn steeds inclusief TVA, tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt.
6.2 De opdrachtgever is verplicht de overeengekomen prijs te voldoen binnen 2 weken na de factuurdatum, tenzij een andere termijn werd overeengekomen.
6.3 Indien zulks in de overeenkomst is bepaald, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever een voorschot op de overeengekomen prijs te vragen. Het voorschot zal overeenkomen met tenminste 50% van de overeengekomen totaalprijs. Het voorschot moet binnen 14 dagen na de factuurdatum zijn voldaan. Indien de opdrachtgever nalaat het voorschot tijdig te betalen, zij wij gerechtigd de overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, te annuleren. De door ons gemaakte kosten zullen alsdan aan, de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
6.4 Vanaf de datum dat de betaling door de opdrachtgever plaats had moeten vinden tot die der voldoening is de opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele telt.
6.5 Alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 15% van de hoofdsom (met een minimum van € 75,--).

Artikel 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1 Indien en voor zover wij zaken leveren aan de opdrachtgever, gaat de eigendom van de geleverde zaken over op de opdrachtgever op de dag, waarop de opdrachtgever de verschuldigde prijs, rente, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde zaken, en het daar eventueel aan verbonden en door ons georganiseerde evenement, zal hebben voldaan. Bij niet betaling zijn wij gerechtigd de zaken bij de opdrachtgever of bij derden, indien de zaken bij derden zijn opgeslagen, terug te halen en zijn opdrachtgever dan wel de derden verplicht ons hiertoe daadwerkelijk in de gelegenheid te stellen. De kosten van deze retournering komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8: RETENTIERECHT
8.1 Met betrekking tot zaken van opdrachtgever, die wij onder ons hebben, zijn wij gerechtigd die goederen onder ons te houden tot het tijdstip waarop alle kosten die wij hebben gemaakt ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

Artikel 9: FORCE MAJEURE
9.1 Indien de voortgang in de uitvoering van de orders en/of overeenkomst, ten gevolge van een niet aan de schuld van de opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming in de nakoming, en te voorzien valt dat de uitvoering voor een periode van meer dan 14 dagen zal worden belemmerd, dan zijn wij gerechtigd om de order en/of de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en zonder enige gerechtelijke tussenkomst te beëindigen. In dit geval is de opdrachtgever gehouden ons de verschuldigde prijs in verhouding tot het door ons verrichte werk uit te betalen.
9.2 In geval van een niet aan onze schuld toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de order en/of overeenkomst, zullen wij de opdrachtgever daarvan met bekwame spoedmededeling doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de opdrachtgever 14 dagen de tijd om de order en/of overeenkomst te annuleren. Indien de opdrachtgever besluit tot annulering, zal hij verplicht zijn het reeds door ons uitgevoerde gedeelte van de order en/of overeenkomst af te nemen tegen betaling van de prijs, die zich verhoudt tot de omvang van de order en/of overeenkomst.
9.3 Onder een niet aan de schuld van één der partijen toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de order en/of overeenkomst wordt onder meer verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere productiestoringen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet-levering van materialen en halffabrikaten door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de order en/of overeenkomst voorzienbare en onvoorzienbare omstandigheden, die uitvoering van de order en/of overeenkomst verstoren en voorts de omstandigheden, die van een zodanige invloed zijn op de inhoud van de order en/of overeenkomst dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de order en/of overeenkomst niet kan eisen.
9.4 Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van PBO leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door PBO gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat PBO onder haar aansprakelijkheidsverzekering draagt.
9.5 In alle gevallen waarin PBO toch aansprakelijk kan worden gehouden, is PBO slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie en maximaal tot een bedrag van drie maal de (reis)som. De aansprakelijkheid van PBO voor derving van reisgenot is beperkt tot ten hoogste eenmaal het bedrag van de reissom.

Artikel 10: KLACHTEN
10.1 Reclamaties met betrekking tot door ons georganiseerde evenementen dienen binnen 24 uur na afloop van het evenement schriftelijk bij ons te worden ingediend.
10.2 Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door ons ingediende factuur tijdig te betalen.

Artikel 11: AUTEURSRECHT, INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT
11.1 Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van door ons bedachte of tot stand gebrachte evenementen en dergelijke zullen ons toebehoren.
11.2 Indien de opdrachtgever een evenement door ons laat bedenken of ontwerpen en vervolgens geen order plaatst op een dergelijk idee of ontwerp, zullen de hieraan verbonden kosten na 30 dagen in rekening gebracht worden, zonder dat daardoor de rechten op het idee op opdrachtgever zullen overgaan. In de aan de opdrachtgever in rekening gebrachte kosten van het bedenken of ontwerpen zijn auteursrechten niet inbegrepen.